Muntaha Kabab & Restora

Discount: 10% on 500 taka Bill

Address

House 2, Road 4, Senpara, Parbata, Mirpur 10, Dhaka 1216