Lahora Restaurant

Discount: 10%

Address

KA 32, Progati Saroni, Vatara, Baridhara, Dhaka 1212

Phone

01628 450501